ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายในปี 2564

พันธกิจ (Mission)

สำนักงานอธิการบดี ดำเนินภารกิจต่อไปนี้

  1. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการดำเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา
  4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการนักศึกษา
  5. ส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
  6. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้