อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ชนกานต์ ขาวสำลี

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -