อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ภรภัทร นิยมชัย

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.บุญไท เจริญผล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.นริสานันท์ แมนผดุง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเลขานุการ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -