หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง ที่มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดและวิจารณญาณ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ มีวินัย มีความรักความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความสามารถในการจัดการความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรมีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นผู้มีสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
 4. เป็นผู้ที่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก ความเมตตา มีจิตสาธารณะ ตระหนัก ในศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและเด็กปฐมวัย
 5. เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอัน ถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
 6. เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เอาใจใส่รับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย
 7. เป็นผู้มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นอยุธยาเมืองมรดกโลก

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  1.1 วิชาบังคับเรียนให้เรียน3หน่วยกิต
  1.2 วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า27หน่วยกิต
  (เลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้ อย่างน้อยกลุ่มละ 3 หน่วยกิต โดยให้มีจำนวนรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต)
  - กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครูให้เรียน43หน่วยกิต
  - วิชาชีพครูให้เรียน31หน่วยกิต
  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียน12หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า61หน่วยกิต
  - วิชาบังคับเรียนให้เรียน41หน่วยกิต
  - วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า20หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

หมายเหตุ
         1. นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจำนวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับ วิชาชีพครู และมีคุณวุฒิอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก จ)
 3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในกรณีรับตรงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบทักษะปฏิบัติ และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ การสอบวัดแววความเป็นครู รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด
 2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
 5. อาชีพอิสระทางด้านการศึกษา