อบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow


  • วันที่ 25 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรจากบริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Mar 25, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม