การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณ โครงการ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  • การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณ โครงการ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารบวรราชนายก (317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jun 29, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม