ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสุริโยทัย เวียนมาบรรจบครบ ๔๗๖ ปี


  • วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสุริโยทัย เวียนมาบรรจบครบ ๔๗๖ ปี โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสด แดงเอี่ยม ประธานมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานร่วม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบหมายให้ นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 03, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม