ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร รองประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้รับมอบหมายจากประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม รวมทั้งคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ (๑) การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (๒) สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (๓) งบประมาณและแผนการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๔) สรุปผลจากการเข้าประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕) การประกาศย่านชุมชนเก่า ชุมชนคลองตะเคียน และชุมชนบ้านเลนสระกระจับเป็นมรดกจังหวัด (๖) แนวทางการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Mar 08, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม