คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6

The 6TH Undergraduate Science and Technology Conference
image

Presentation : Oral presentation and Poster presentation

สาขาที่นำเสนอ :

 • สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Important Date :

  สิ้นสุดการส่งผลงาน : 19 กรกฎาคม 2563

  แจ้งผลตอบรับ : 31 กรกฎาคม 2563

  ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 10 สิงหาคม 2563

  นำเสนอผลงาน : 20 สิงหาคม 2563