คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วิมล กิตติรักษ์ปัญญา (Assistant Professor Wimon Kittirakpanya)

ประธานบริหารหลักสูตร

การศึกษา

 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรี

อีเมล์ : kwimon55@gmail.com เบอร์ภายใน : 8086

ผศ.ยุพิน พวกยะ (Assistant Professor Yupin Poagya)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี

อีเมล์ : pyupin@aru.ac.th เบอร์ภายใน : 8082

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ (Mr. Jirasak Chumwaranon)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม

อีเมล์ : jirasak@aru.ac.th เบอร์ภายใน : 8063

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ (Assistant Professor Saroch Purisangkaha)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : ipreds@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8377

ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง (Dr.Kanyalag Phodong)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : pkanyalag@aru.ac.th เบอร์ภายใน : 8395

ดร.วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ (Dr.Wirot Yotsawat)

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อีเมล์ : okamaboy@hotmail.com เบอร์ภายใน : 8465