คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเรา

Contact Details

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)
  ห้อง 31103 ชั้น 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3524-5888
 • comsci@aru.ac.th