คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา สาสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 08, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา