งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

รศ.บุหงา วัฒนะ

อธิการบดีสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547

ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552

นายเกษม บำรุงเวช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558

กิจกรรม