งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดี

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดี

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

รองอธิการบดี

ผศ.บุญไท เจริญผล

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คุณลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กิจกรรม