งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.บุญไท เจริญผล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คุณลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธาน

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ประธาน กรรมการ

รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

รองประธาน

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม

กรรมการ

รศ.ดร.บุญวัตร์ อัตชู

กรรมการ

รศ.จรูญ รัตนกาล

กรรมการ

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

ดร.สุรพงษ์ มาลี

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

นายประพันธ์ แสงทองดี

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิพัฒน์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรม