งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ปี 2561


  1. คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560


  1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภุัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปี 2559


  1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี 2558


  1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2557


  1. คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยของปี พ.ศ. 2557-2559

  2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2559

กิจกรรม