งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ปี 2563


 1. รายงานการสรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2562

 2. รายงานประจำปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2562 (มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562)

 3. รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2562

ปี 2562


 1. รายงานประจำปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2561


 1. รายงานการสรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 2. รายงานประจำปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 3. รายงานประจำปีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีพุทธศักราช 2560

ปี 2562


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2561


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปี 2559


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี 2558


 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2563


 1. คู่มือปฎิบัติงานหลัก เรื่อง การเขียนรายงานการประชุม

 2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การปฏิบัติงานสารบรรณ (การรับ-ส่งหนังสือราชการ) ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ปี 2562


 1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี 2561


 1. คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560


 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภุัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปี 2559


 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี 2558


 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2557


 1. คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยของปี พ.ศ. 2557-2559

 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2559

กิจกรรม