คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อีเมล์ : sirirat2@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8090

อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • กศ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการหมัก) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

image

อาจารย์กนกพร ศรีทองแดง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

ผศ.ดร.ชุติมา แก้วกระจาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : pretty_yeast@yahoo.com เบอร์ภายใน : 8368

อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต/คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา/ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : sujidkanlaya@gmail.com เบอร์ภายใน : 8093

ดร.ธนากร วิชัยยา

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์ภายใน : -