คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559Posted by : admin science

ปรับปรุง : Jun 10, 2019


กิจกรรมคณะ & สาขา

ARU SMART IDOL 2021

Mar 28, 2022

ARU SMART IDOL 2021

Mar 25, 2022