คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ใน 3 แขนงวิชา รวม 60 ที่นั่ง - แขนงวิชาฟิสิกส์ (รหัส 3234) 20 ที่นั่ง - แขนงวิชาเคมี (รหัส 3235) 20 ที่นั่ง - แขนงวิชาชีววิทยา (รหัส 3236) 20 ที่นั่ง ☑ รับสมัครโดยวิธีรับตรง (online) : ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/.../1NKd9L5Yukcs.../view... ☑ มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี และหอพักสำหรับนักศึกษาจากต่างจังหวัด ☑ เอกสารแนะนำหลักสูตร https://drive.google.com/.../1w2PglKRLZTOtSqu.../view... สอบถามรายละเอียดทาง Inbox ของเพจหลักสูตรฯ https://www.facebook.com/ARU.SciED

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 11, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา