คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลปี 2557 - 2560

ผลการประเมิน
ที่ หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
คะแนน ระดับคุณภาพ QIP คะแนน ระดับคุณภาพ QIP คะแนน ระดับคุณภาพ QIP คะแนน ระดับคุณภาพ QIP
1 เกษตรศาสตร์ 3.67 ดี 3.70 ดี 3.54 ดี 2.72 ปานกลาง
2 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.49 ดี 3.40 ดี 3.21 ดี 1.90 น้อย
3 วิศวกรรมการจัดการ 3.46 ดี 3.66 ดี 3.43 ดี 2.70 ปานกลาง
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.44 ดี 3.52 ดี 3.25 ดี 2.58 ปานกลาง
5 วิศวกรรมไฟฟ้า 4.04 ดีมาก 3.73 ดี 3.55 ดี 2.98 ปานกลาง
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.58 ดี 3.31 ดี 2.86 ปานกลาง 2.55 ปานกลาง
7 คหกรรมศาสตร์ 3.42 ดี 3.46 ดี 3.18 ดี 2.36 ปานกลาง
8 สาธารณสุขชุมชน 3.53 ดี 3.21 ดี 3.17 ดี 3.20 ดี
9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.41 ดี 3.47 ดี 3.12 ดี 2.41 ปานกลาง
10 คณิตศาสตร์ 3.47 ดี 3.61 ดี 3.36 ดี 2.35 ปานกลาง
11 เคมี 3.66 ดี 3.61 ดี 3.35 ดี 2.26 ปานกลาง
12 จุลชีววิทยา 3.62 ดี 3.29 ดี 2.99 ปานกลาง 2.43 ปานกลาง
13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.44 ดี 3.26 ดี 3.26 ดี 3.10 ดี
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.01 ดี 3.33 ดี 3.06 ดี 2.31 ปานกลาง
15 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.49 ดี 3.26 ดี 2.89 ปานกลาง 1.75 น้อย