คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ

รายละเอียด/กิจกรรม ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมิน ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
ระยะตรวจรับการประเมิน ระหว่างวันที่ 8-24 กรกฎาคม 2562 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาในการประเมิน จำนวน 1 วัน จำนวน 2 วัน
จำนวนผู้ประเมิน 3 ท่าน 4 ท่าน
กำหนดการส่งรายงานผลการประเมิน วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
กำหนดการบันทึกผลการประเมินในระบบ CHE QA 3D บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน
แบบฟอร์มการแจ้งขอรับการประเมิน แบบฟอร์มระดับหลักสูตร

การติดตามผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน รอบ 6 เดือน
สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562
รอบ 9 เดือน
สิงหาคม 2561 - เมษายน 2562
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.หลักสูตรคณิตศาสตร์
3.หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.หลักสูตรเคมี
5.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
7.หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
9.หลักสูตรจุลชีววิทยา
10.หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
11.หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12.หลักสูตรเกษตรศาสตร์
13.หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
14.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15.หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
16.หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม