MOU


  • เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขา ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เป็นความตกลงด้วยความสมัครใจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Dec 14, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม

MOU

Dec 14, 2021

MOU

Dec 07, 2021