ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  • ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Dec 09, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม

MOU

Dec 14, 2021

MOU

Dec 07, 2021