โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาครู”


  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาครู” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการประกันคุณภาพ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Mar 24, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม