กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน “แปรรูปอาหารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปลาแดดเดียว)”


  • วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถ “แปรรูปอาหารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปลาแดดเดียว)” ซึ่งสามารถจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้าชุมชนมากกว่า 5,000 บาท และแบ่งแจกให้สมาชิกจำนวน 40 ครัวเรือนได้เก็บไว้บริโภคต่อไป ทั้งนี้ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย นางปราสาท ทองนิล และนายสิงห์หา ชะนะภัย ในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง จึงขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Feb 20, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม