กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน


  • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณลัดดา ส่องสว่าง และคุณพรเพ็ญ ดำสนิท เป็นวิทยากรชุนชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มทำขนมไทยของชุมชน และขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Feb 13, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม