กิจกรรมอบรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทยโบราณ”


  • วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” เพื่อจัดกิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทยโบราณ” ตามเอกลักษณ์ของชุมชน ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน และขนมกระยาสารท ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณลัดดา ส่องสว่าง และคุณพรเพ็ญ ดำสนิท เป็นวิทยากรชุนชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มทำขนมไทยของชุมชน และขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Feb 07, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม