ประชุมคณาจารย์คณะครุศาตร์ ครั้งที่ 1/2564


  • ประชุมคณาจารย์คณะครุศาตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสอทธิ์ คณะครุศาสตร์ เพื่อดำเนินการวางแผน/หารือในการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และมอบหมายภาระงานต่างๆ

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Feb 16, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม