การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2/2563


  • การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล ให้โอวาท คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Feb 04, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม