การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564


  • คณะครุศาสตร์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jan 25, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม