การประชุมประธานสาขาวิชา


  • คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดการประชุมประธานสาขาวิชา เพื่อหารือและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานวิชาการของคณะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jan 20, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม