กิจกรรม “ค่ายวิชาการแบบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”


  • คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการแบบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และนักเรียน จำนวน 121 คน ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา, อาจารย์สุพินดา เพชรา, อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 18, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม