ประชุมสภากาแฟ


  • คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมสภากาแฟ เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Dec 16, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม