ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562


  • ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในงานครบรอบ 114 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน และอาจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิตกร ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในงานครบรอบ 114 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by :

ปรับปรุง : Jul 10, 2019แฟ้มภาพกิจกรรม