ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563


  • ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในงานครบรอบ 115 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล , อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญุส่ง , อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง และอาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในงานครบรอบ 115 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jul 01, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม