อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”


  • ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับคณะครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐ 1 รวมทั้งเนื้อหาสาระสำคัญของการอบรม อาทิเชิน การออกแบบสื่อทำมือเพื่อการสอนสมัยใหม่ การออกแบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดสอนสมัยใหม่ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการนำสื่อการสอนไปใช้ในห้องเรียน ณ โรงแรมวังน้ำเย็นการ์เด้นท์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี และ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยกรอบรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณครูใหญ่ พ.ต.ท.สุนทร ตั้งใจ กับ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jul 12, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม