ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562


  • คณะครุศาสตร์ ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 สาขาวิชา และ กลุ่มวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 10-22 กรกฎาคม 2563

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jul 22, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม