กิจกรรมโครงการ “พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว”


  • ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูกับครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายพีระยานุเคราะห์ จังหวัดสระแก้ว นอกจากนั้น คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ไปฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย น.ส.กนกวรรณ น้อยนาฝาย น.ส.ภัทราพร บุญมา และ น.ส. นันทิพร ศรีนวน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครูใหญ่ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jul 01, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม