อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online”


  • คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ KM และข้อมูลในระบบ Che QA Online ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (105) อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jun 30, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม