อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์


  • คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการรวบรวมความรู้จากภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน เป็นวิทยากร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jun 09, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม