อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้”


  • คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์, อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ, อาคารปัญญาวุฒิ และอาคารปาจะริยะ

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jun 11, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม