อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมสัมมนาเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะให้แก่บุคลากรคณะครุศาสตร์


  • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมสัมมนาเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะให้แก่บุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับหลักสูตร ที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jun 19, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม