อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะครุศาสตร์


  • วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยทางคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการจัดอบรมเป็น 2 ห้องๆละไม่เกิน 20 คน ตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 และ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jun 18, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม