อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสือดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)


  • วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสือดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี ผศ.ดร.สุวานิตย์ รุ่งราตรี ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง และ ดร.ชัยยศ เดชสุระ ร่วมเป็นวิทยากรและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Jun 09, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม