THE FACULTY OF EDUCATION

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครูเรียนรู้วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก


  • วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครูเรียนรู้วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ พิธีเทียน ทัศนศึกษา จิตอาสา และห่มผ้าองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาครู ของคณะครุศาสตร์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้รับข้อคิดในการศึกษาเรียนรู้และปรับตัวการใช้ชีวิตจากโรงเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเรียนรู้ถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา และแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ คือ สร้างครูดี มีเครือข่ายการศึกษาสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พระราชวังโบราณ และ วัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : May 15, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม