THE FACULTY OF EDUCATION

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2


  • วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เป็นการร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Nov 21, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม