THE FACULTY OF EDUCATION

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) หัวข้อเสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูยุคใหม่


  • วันที่ 13 กันยายน 2566 คณครุศาสตร์ ได้จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) หัวข้อเสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูยุคใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะ ครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ไผ่ตรง รองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย กรอบมุข ครูชำนาญการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” , นางสาวณัฐพร ทรัพย์พจน์ ครูโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อเสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูยุคใหม่ และ อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Sep 13, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม