THE FACULTY OF EDUCATION

กิจกรรมบูรณาการความรู้ผลิตภัณฑ์สู่สถานศึกษา (การถ่ายทอดความรู้การทำตาข่ายหน้าช้าง)


  • ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ผลิตภัณฑ์สู่สถานศึกษา (การถ่ายทอดความรู้การทำตาข่ายหน้าช้าง) ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Sep 08, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม