THE FACULTY OF EDUCATION

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) รหัส 63 และค้างรุ่น


  • วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณครุศาสตร์ ได้จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) รหัส 63 และค้างรุ่น ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะอาชีพและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดระโสม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , นายกัมพล อยู่จุ้ย ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนประตูชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนางดาธิณี ตามเพิ่ม ตำแหน่งครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองน้ำใส สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อทักษะอาชีพและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Aug 23, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม