ศึกษานวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่


  • 19 กพ 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย ผศ ดร สุภัทรา คงเรือง นำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษานวัตกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ณ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์อยุธยา แนวคิดท่ีเด็กซึมซับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือเล่นกับอุปกรณ์ ที่ครูจัดไว้ 3 กลุ่มประสบการณ์ ได้แก่กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มวิชาการ และกลุ่มประสาทสัมผัส โดยครูเป็นผู้สาธิตการเล่น. เคารพการเล่นของเด็กโดยไม่แทรกแซงและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ซึ่งทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

Posted by : nathi

ปรับปรุง : Feb 19, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม