THE FACULTY OF EDUCATION

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม


  • วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นครู และประสิทธิ์ประสาทวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา ก่อนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอก ดร.สมชาย แก้วเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกพุทธา (อดุลราษฎร์บำรุง) วิทยฐานผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรผู้ประกอบพิธีโดยจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Ktippawan

ปรับปรุง : Mar 03, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม